๒๐๓๐๐-๐๓๐๒ ทฤษฎีโน้ตสากล ๒-๐-๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจประวัติความเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบสากล ประวัติความเป็นมาบุคคลสำคัญที่เกี่ยวกับการบันทึก
โน้ต หลักการบันทึกโน้ตสากลรูปแบบ ประโยควรรคตอน สัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆในระบบโน้ตระบบสากลการดำเนิน
ทำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบสากล
๒. บันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบโน้ตสากล แปลงโน้ตไทยเป็นโน้ตสากลและแปลงโน้ตสากลเป็นโน้ตไทย
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและนำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบสากล ประวัติความเป็นมาบุคคลสำคัญที่
เกี่ยวกับการบันทึกโน้ต หลักการบันทึกโน้ตสากล รูปแบบ ประโยค วรรคตอน สัญลักษณ์เครื่องหมายต่าง ๆ ในระบบโน้ต
ระบบสากล การดำเนินทำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบสากล บันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบโน้ตสากล แปลง
โน้ตไทยเป็นโน้ตสากลและแปลงโน้ตสากลเป็นโน้ตไทย
๒. บันทึกเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ด้วยระบบโน้ตสากล และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบสากล ประวัติความเป็นมาบุคคลสำคัญที่เกี่ยวกับการบันทึกโน้ต
หลักการบันทึกโน้ตสากล รูปแบบ ประโยค วรรคตอน สัญลักษณ์เครื่องหมายต่าง ๆ ในระบบโน้ตระบบสากล การดำเนิน
ทำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบสากล บันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบโน้ตสากลแปลงโน้ตไทยเป็นโน้ตสากลและ
แปลงโน้ตสากลเป็นโน้ตไทย

ปฏบัติการใช้งาน ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนบนเว็บไซต์

THAIDIGITALSCHOOL.ONLINE